Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2017; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2017

  •   13/11/2017 10:16:01 AM
  •   Đã xem: 153
  •   Phản hồi: 0
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 10/2017
Thông báo danh sách các xã được chọn để phấn đấu đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2020.

Thông báo danh sách các xã được chọn để phấn đấu đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2020.

  •   13/11/2017 10:14:00 AM
  •   Đã xem: 91
  •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 448/TB-UBND thông báo danh sách các xã được chọn để phấn đấu đạt chuẩn “xã nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2020.

UBND tỉnh chỉ đạo kiện toàn hệ thống kiểm soát thủ tục hành chính

  •   13/11/2017 10:13:00 AM
  •   Đã xem: 60
  •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, đồng thời nhằm đảm bảo thống nhất đầu mối về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ngày 06/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6053/UBND-KSTTHC chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương