Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 13/11/2017 09:54
Nhằm đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6174/UBND-KTN tiếp tục chỉ đạo UBND các địa phương, Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, các ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kiểm tra, rà soát diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trên địa bàn; tiến hành điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, chuyển nhượng, giao hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái phép theo quy định của pháp luật và tinh thần Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh; tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra, không để tình trạng này tiếp tục diễn ra trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát, thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi những diện tích đất lâm nghiệp đã lấn chiếm trái phép, giao không đúng quy định của pháp luật hoặc giao cho các doanh nghiệp nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả để có phương án giao đất cho người dân đang thiếu đất sản xuất. Khẩn trương rà soát diện tích rừng sản xuất và đất lâm nghiệp hiện do UBND cấp xã quản lý để tổ chức giao cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất và phát triển kinh tế nhằm giảm áp lực đối với rừng tự nhiên theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh, đảm bảo hoàn thành trong năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp với UBND cấp xã tổ chức tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, nhất là các vùng giáp ranh theo Quy chế phối hợp đã được ký kết. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. Khẩn trương xây dựng Phương án triển khai thực hiện các giải pháp, cơ chế, chính sách về tăng cường hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng cấp xã trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách về đồng quản lý rừng…Tổ chức việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện đến năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2008/TT-BNN ngày 14/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phù hợp với yêu cầu, thực trạng của từng huyện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nghiêm túc thực hiện việc phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng đối với UBND cấp huyện, cấp xã (quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Quy định về xử lý trách nhiệm cá nhân đối với người đứng đầu chính quyền các cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản, cháy rừng nghiêm trọng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định của pháp luật, kéo dài mà trong phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời và triệt để. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn; kiểm tra, rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ, đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của Nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.

Sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời, chỉ đạo các Ban quản lý dự án trồng rừng huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh công tác nghiệm thu các hạng mục công trình lâm sinh thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các địa phương triển khai các chính sách, giải pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng; hướng dẫn xây dựng Phương án tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế công tác bảo vệ rừng của từng địa phương và các chính sách quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, truy quét, quản lý địa bàn; kiểm tra, kiểm soát lâm sản để kịp thời ngăn chặn hiệu quả và đẩy lùi tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; xóa bỏ các điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, cơ sở chế biến lâm sản vi phạm quy định của pháp luật. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm giao nhiệm vụ cho các Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn tăng cường hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; đồng thời quán triệt, phổ biến chủ trương dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên đến chính quyền địa phương, tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan để nắm bắt, triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ; rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ các dự án cần chuyển mục đích sử dụng rừng cho mục đích quốc phòng, an ninh, các dự án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội cần thiết trên địa bàn; tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, không để xảy ra vi phạm trong quá trình triển khai. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên nghèo sang trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp, thủy điện nhỏ. Không cải tạo rừng khộp nghèo, nghèo kiệt khi chưa có đánh giá, khảo nghiệm có kết luận đầy đủ về khoa học; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng ven biển, rừng ngập mặn sang các mục đích khác. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng phải nằm trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

 Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian quy định; không giải quyết ngoại lệ về miễn, giảm, chậm thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế đối với dự án mới. Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiền trồng rừng thay thế các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đã được chủ đầu tư nộp về Quỹ để các đơn vị trồng rừng thực hiện trồng rừng thay thế đảm bảo kịp mùa vụ và tiến độ.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Công an huyện Tiên Phước sớm đưa ra truy tố các đối tượng vi phạm trong các vụ án hình sự đã được khởi tố; phối hợp với các ban ngành, địa phương liên quan sớm hoàn chỉnh hồ sơ các vụ vi phạm còn lại để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo chấn chỉnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong lâm phận được giao quản lý; phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nếu để tồn tại kéo dài các tụ điểm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trong lâm phận quản lý mà không có biện pháp ngăn chặn và báo cáo kịp thời.

 Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc với các địa phương trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng tổ chức đo đạc, hiệu chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất sau xử lý hoặc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất bị lấn chiếm trái phép sau khi xử lý thu hồi. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng quản lý đất đai huyện Tiên Phước nói riêng và Chi nhánh Văn phòng quản lý đất đai cấp huyện nói chung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác khám nghiệm hiện trường các vụ vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để sớm hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án theo đúng quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra các vụ việc vi phạm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản khi có dấu hiệu tội phạm để sớm xác định đối tượng vi phạm, khởi tố bị can; chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn nhằm răn đe, giáo dục để phòng ngừa chung.

Riêng đối với các vụ phá rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước đã được các cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự; đề nghị Công an tỉnh tích cực vào cuộc khẩn trương điều tra, sớm tìm ra đối tượng vi phạm để đưa vụ án ra xét xử lưu động công khai trước công luận; đồng thời, điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trong các vụ vi phạm này và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.     

 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thống kê diện tích rừng bị phá và đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép; kinh phí thực hiện phương án trồng lại rừng và bảo vệ diện tích rừng trồng trên diện tích đất bị lấn, chiếm sau khi xử lý./.

Diệu Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Hình ảnh nông thôn mới
Trái
phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây